WepaXL is onderdeel van Wepa Flyer International BV

Wepa Flyer Int. BV
Didamseweg 152
6902 PE ZEVENAAR

KVK Nummer:09129715
BTW Nummer: NL811008927B01

Hierna te noemen: Wepa Flyer

Artikel 1 – Algemeen
1. Wepa Flyer houdt zich o.a. bezig met consumentenverkoop van vliegers, windspelen en accessoires via een webshop onder www.wepaflyer.com

Artikel 2 – Definities
1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wepa Flyer en consument;
Bestelling: aanvaarding door consument van het aanbod van Wepa Flyer, kenbaar gemaakt door bestelling via kassasysteem van de website of via de mail.

Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen
Wepa Flyer en consument.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Wepa Flyer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van consument
wordt door Wepa Flyer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Wepa Flyer niet en geldt slechts als een
uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
2. Een aankoop door de potentiële koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende
omstandigheden:
• De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Wepa flyer via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Wepa Flyer ontvangen.
• De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
• Een offerte is door de koper getekend en door Wepa Flyer ontvangen ingeval door Wepa Flyer een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de
consument per e-mail is verzonden naar het door consument opgegeven e-mailadres. Deze
overeenkomst kan door Wepa Flyer herroepen worden in geval de consument niet
aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal
Wepa Flyer de consument dit binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de
bestelling mededelen.
4. Consument en Wepa Flyer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken
van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan
de voorwaarden in artikel 4.2 en 4.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
daarvan. De elektronische bestanden van Wepa Flyer gelden hierbij, voor zover de
wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wepa Flyer niet tot levering van een deel
van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
6. Alle opgaven door Wepa Flyer van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen
van de producten zijn met zorg gedaan. Wepa Flyer kan er echter niet voor instaan
dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – Levering, verzending
1. Komen Wepa Flyer en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van
aankopen tegen kostprijs, tenzij Wepa Flyer bij het afsluiten van de overeenkomst aan
consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.
2. Indien Wepa Flyer gegevens behoeft van consument in het kader van uitvoering van
de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Wepa Flyer ter
beschikking heeft gesteld.
3. Indien Wepa Flyer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
4. Consument kan de overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden, indien
niet geleverd wordt binnen 30 dagen na tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
1. Wepa Flyer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de
koopprijs volledig is voldaan

Artikel 7 – Garantie
1. Wepa Flyer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Alle goederen
worden door Wepa Flyer gecontroleerd op fouten of gebreken voordat deze aan
consument worden verstuurd.
2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Wepa Flyer de zaak
binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze
van Wepa Flyer vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging
verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Wepa Flyer te retourneren
en het eigendom daarover aan Wepa Flyer te verschaffen.
4. De in deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer consument of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-
conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is
Wepa Flyer in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 8 – Herroepingrecht
1. Consument heeft het recht, de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 14 
(veertien) werkdagen na ontvangst aan Wepa Flyer. Wepa Flyer zal alsdan aan consument de ontvangen (koop)som terug betalen, onder de navolgende voorwaarden:
• het afgeleverde moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
• de retourzending moet uiterlijk op de 15e werkdag na ontvangst van het geleverde door consument weer in het bezit van Wepa Flyer zijn.
• de kosten van frankering van de retourzending zijn voor consument, tenzij wij reeds voor de eerste zending verzendkosten aan u hebben berekend.
2. In geval van herroeping wordt het aankoopbedrag binnen 14 (veertien) dagen aan u overgemaakt. 

Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
Wepa Flyer te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen de garantietermijn te melden aan Wepa Flyer met inachtneming van het in het
vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Wepa Flyer
gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname
en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan
geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Wepa Flyer en op de wijze zoals
door Wepa Flyer is aangegeven.

Artikel 10 – Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of
feitelijk worden geleverd.
2. Eventuele verzending van leveringen is voor risico van consument.

Artikel 11 – Prijzen, betaling en verzending
1. Alle genoemde prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW
2. Tenzij anders overeengekomen dient consument vooruit te betalen op de bankrekening van
Wepa Flyer d.m.v. van bankoverboeking, iDeal, PayPal of creditcard. Bij afhalen is contante
betaling voorwaarde.
3. Wepa Flyer brengt geen kosten in rekening voor verpakking van al haar goederen.
Afhalen is vrij van verpakking en verzendkosten. Voor de verzending brengt Wepa Flyer
de werkelijke verzendkosten in rekening. Eventuele verzendkosten zijn altijd zichbaar in het afrekensysteem.
4. Indien betaling niet vooruit op bank-/girorekening, danwel contant plaatsvindt dient deze te
geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Wepa Flyer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
5. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum zal Wepa Flyer de overeenkomst
kosteloos ontbinden.
6. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 – Vrijwaringen
1. Veel van de materialen die Wepa Flyer verkoopt zijn bestemd voor het uitoefenen van
risicovolle sporten. Consument vrijwaart Wepa Flyer voor alle aanspraken met
betrekking tot letselschade als het gevolg van het beoefenen van risicosporten met de door
Wepa Flyer verstrekte materialen.
2. Consument vrijwaart Wepa Flyer voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Indien door Wepa Flyer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
Wepa Flyer jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder
“Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan
wordt de aansprakelijkheid van Wepa Flyer beperkt tot herstel of vervanging van
de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Wepa Flyer niet aansprakelijk indien de schade is
te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik van/door consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Wepa Flyer of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
onvoorzien, waarop epa flyer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Wepa Flyer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf
van Wepa Flyer worden daaronder begrepen.
3. Wepa Flyer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wepa Flyer zijn
verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
5. Voorzover Wepa Flyer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Wepa Flyer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als
ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Wepa Flyer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
Wepa Flyer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Wepa Flyer en consument is Nederlands cq Europees recht van
toepassing.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de F.G.H.S.: de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.), statutair gevestigd te Utrecht;
 • Verkoper: Wepa Flyer Int. BV, Didamseweg 152, 6902 PE ZEVENAAR – NL
  KvK nummer 09129715
 • Koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere rechtsverhouding met Verkoper of aan wie Verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan;
 • Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen,
  zondagen, 1 januari, tweede Paasdag,
  Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en
  tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot
  nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd,
  en de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin
  officieel wordt gevierd;
 • Dagen: alle kalenderdagen
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee
  verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht,
  octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht,
  databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten
  op knowhow en eenlijnsprestaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper aan Koper en alle op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper – van welke aard dan ook – en alle (andere) rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en overeenkomsten die al dan niet daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen.

2.2
Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Verkoper zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.3
In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1
Alle van Verkoper uitgaande aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Onder aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke worden mede verstaan prijslijsten, brochures en andere verstrekte gegevens.

3.2
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst, en deze order door Verkoper is aanvaard. Het plaatsen van een order is vormvrij. Aanvaarding van een order geschiedt door schriftelijke of elektronische (per e-mail) bevestiging aan Koper of door levering van hetgeen in de order is opgenomen.

3.3
Koper staat er voor in dat de persoon die namens Koper een order plaatst bevoegd is de overeenkomst met Verkoper aan te gaan.

3.4
Annulering van een overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Verkoper daarin schriftelijk toestemt en de betreffende zaken nog niet zijn geleverd. Verkoper is gerechtigd nadere voorwaarden aan de toestemming te verbinden.

3.5
Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

Artikel 4. Materialen en gegevens verstrekt door Verkoper

4.1
Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Verkoper staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van deze materialen en gegevens.

4.2
Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van voornoemde materialen en gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3
De in dit artikel vermelde materialen en gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op Koper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde materialen en gegevens aan Verkoper te retourneren.

4.4
Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de in dit artikel genoemde materialen en gegevens rusten bij Verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht over te dragen aan Koper.

4.5
Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 5. Gegevens verstrekt door Koper

5.1
Van de door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze adequaat, juist en volledig zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

5.2
Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken, in en buiten rechte, van derden, die stellen dat op een Intellectueel Eigendomsrecht, of enig ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde materialen en gegevens door Verkoper.

Artikel 6. Levering en risico

6.1
De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand) schriftelijk is overeengekomen.

6.2
Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van Verkoper, tenzij het orderbedrag van zaken lager is dan een door Verkoper vast te stellen bedrag, in welk geval het transport geschiedt voor rekening van Koper. Vorenbedoeld bedrag is afhankelijk van prijsniveau en volume, maar zal ten hoogste 500 Euro bedragen.

6.3
Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening.

6.4
Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht. Dit is ook het geval indien de Verkoper op verzoek en voor rekening van Koper het transport verzorgt.

6.5
Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.

Artikel 7. Leveringstijden / levering op afroep

7.1
Verkoper spant zich in de zaken te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen, dat resp. die bepaald is/zijn in de order. Indien een leveringstermijn is afgesproken vangt deze aan op de datum waarop Verkoper de order schriftelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 30 werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren.

7.2
Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling is vereist:
– Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan Koper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.
– Hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in artikel 10 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.

7.3
Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door Verkoper, is Verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van Koper te verlangen, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding jegens Koper is gehouden.

7.4
Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order.

7.5
Indien bij levering op afroep binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, zal Koper binnen 5 werkdagen na het eerste verzoek van Verkoper daartoe schriftelijk aangeven binnen welke termijn de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Deze door Koper aan te geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden. De nog niet afgeroepen zaken zullen met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij Verkoper, c.q. de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper. De opgeslagen zaken blijven eigendom van de Verkoper tot levering van de zaken aan Koper.

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

8.1
Alle door Verkoper en Koper aangeboden prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verkoper is gerechtigd de aangeboden prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 te allen tijde te wijzigen.

8.2
Verkoper heeft ná de totstandkoming van de overeenkomst het recht tot prijswijziging wanneer de prijsstijging het gevolg is van een van de volgende factoren: i) stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) veranderende wisselkoersen, iii) stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen. De Koper is in dat geval steeds gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen nadat hem de prijswijziging schriftelijk is medegedeeld te ontbinden conform artikel 10, zonder dat de Verkoper gehouden is enige schade te vergoeden.

8.3
Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 350 Euro voor administratiekosten een toeslag van maximaal 10 Euro in rekening te brengen.

8.4
Verkoper is gerechtigd om vóór de levering te factureren en om betaling te verzoeken. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven op de factuur. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de levering op te schorten totdat Koper een aanbetaling heeft gedaan.

8.5
Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, verbeurt Koper een direct opeisbare en niet verrekenbare boete van 15% van de openstaande vordering, zulks onverminderd Verkopers overige rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding en wettelijke handelsrente.

8.6
In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Verkoper in rechte geldend gemaakte aanspraken op betaling, dient Koper alle door Verkoper gemaakte proceskosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.

8.7
Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.8
Klachten met betrekking tot facturen of zaken schorten de betalingsverplichting van Koper niet op. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1
Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 10 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar.

9.2
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.3
Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

9.4
Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper voor eerste of latere leveringen te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Verkoper te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1
Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de nakoming.

10.2
Ingeval Koper of Verkoper in surseance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van Koper of Verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3
In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Koper bewijst dat Verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Verkoper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Verkoper ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.4
Deze ontbinding kan zich, naar keuze van de Verkoper, ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

10.5
Ingeval Koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn Verkoper niet nakomt, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten tussen hen zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper in een dergelijk geval.

Artikel 11. Reclame

11.1
Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of binnen 2 werkdagen daarna.

11.2
Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan, binnen 3 werkdagen na aflevering. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke (of per e-mail) nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, waaronder in ieder geval gedateerde foto’s waaruit de gebreken blijken en onder inzending van de pakbon en (indien bekend) opgave van het desbetreffende factuurnummer. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort. De gebrekkige zaken dienen binnen 10 werkdagen na aflevering in bezit van Verkoper zijn.

11.3
Elk recht van Koper om zich te beroepen op enige gebreken in de zaken bij aflevering vervalt 1 maand na aflevering, tenzij Koper kan aantonen dat het gebrek al aanwezig was ten tijde van aflevering en zich pas later dan 1 maand na af levering heeft geopenbaard.

11.4
Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om naar eigen keuze de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de reclame is vastgesteld. Koper heeft in dat geval onder geen enkele omstandigheid recht op een schadevergoeding.

11.5
Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12. Garantie en Aansprakelijkheid

12.1
Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

12.2
Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

12.3
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade door een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of enige andere handeling van de Verkoper, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of tot de bedrijfsleiding van Verkoper behorende leidinggevende ondergeschikten.

12.4
Indien ondanks het bepaalde in 12.3 toch enige aansprakelijkheid rust bij Verkoper, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van door Koper geleden directe schade tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende (deel)overeenkomst of order. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 50.000,-

12.5
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.

12.6
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Overmacht

13.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, tekortkomingen van leveranciers en hulppersonen van Verkoper, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper of Koper tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Verkoper of Koper kan worden verlangd.

13.3
De partij waarbij zich de overmacht voordoet zal de andere partij daaromtrent onverwijld schriftelijk waarschuwen.

13.4
Ingeval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.

13.5
Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 30 werkdagen, heeft de andere partij het recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij daardoor gehouden is tot het vergoeden van enige schade.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1
Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

14.2
Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit andere hoofde tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)